Privatlivspolitik for Værløse Badminton

Den 25. maj 2018 trådte EU’s nye persondataforordning i kraft. Ifølge denne skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, der forklarer, hvordan vi behandler dine personoplysninger i Værløse Badminton (herefter kaldet VB).

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af VB. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

 

DATAANSVARLIG

I VB er er vi dataansvarlige i forbindelse med behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig. Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

VI ER:
Værløse Badminton
CVR-nummer. 22961411
Værløsehallerne
Stiager 8, 3500 Værløse
kontor@badminton-vb.dk

 

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Dine personoplysninger anvendes til, at vi kan håndtere dig som medlem i VB. Det omfatter følgende formål:

 • orientering om aktiviteter i klubben, fx i nyhedsbreve
 • håndtering af adgang til klubbens baner i Værløsehallen
 • trænings– og turneringsplanlægning
 • oprettelse af turnerings- og holdspillere i www.badmintonplayer.dk
 • håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne
 • opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og registrering af betaling af kontingent
 • afholdelse af sociale arrangementer og sportslige aktiviteter
 • brug af situationsbilleder taget i og omkring Værløsehallen, såvel i dagligdagen som under turneringer og andre aktiviteter
 • registrering og offentliggørelse af klubmestre på hjemmeside og evt. på opslagstavler i Værløsehallen
 • udsendelse af spørgeskemaer/tilfredshedsundersøgelser om dit medlemskab i klubben
 • opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
 • opgørelse og dokumentation af medlemstilskud samt træner- og instruktørtilskud fra Furesø Kommune
 • udredning af eventuelle økonomiske mellemværender, fx udlæg
 • oplysninger om forældre til børn og unge under 18 år af hensyn til kontaktmuligheder
 • hvis du som frivillig indtræder i VB’s bestyrelse eller i et underliggende udvalg, vil dine kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon og billede (efter samtykke) blive delt med klubbens medlemmer på hjemmeside, i kommunikationen til medlemmer, på klubbens opslagstavler og andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan klubbens medlemmer kan kontakte dig.

 

KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler, opbevarer og behandler personoplysninger på:

Medlemmer omfattende både børn og unge under 18 år og voksne. Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato og e-mailadresse.

Hvis du deltager i foreningens arbejde som frivillig eller som lønnet ansat, og i den forbindelse har med unge at gøre, er vi forpligtet til at indhente børneattest på dig. I så fald vil vi også behandle dit CPR-nr. til brug for indhentelse af børneattesten, ligesom vi vil behandle den modtagne børneattest.

Hvis du er ansat og modtager løn fra VB anvendes dit CPR-nr. i forbindelse med indberetninger til SKAT, ATP og evt. Feriegiro.

KILDER / HVOR FÅR VI DINE OPLYSNINGER FRA?

Personoplysningerne behandlet af VB indhentes alene hos dig eller den værge, som har meldt dig ind.

For lønnet personale kan der blive indhentet oplysninger fra tidligere arbejdsgivere.

 

BEHANDLINGSGRUNDLAG

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

De oplysninger, som VB har registreret om medlemmer og ansatte, anvendes kun til de formål, som de oprindelig er indsamlet til.

 

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Lønsystem (Danløn)
  • ForeningsLet.dk  (Halbooking og administrationssystem)
  • Banken/Betalingsservice med henblik på betalingsformidling
  • Andre medlemmer i klubben
  • Journalister der dækker turneringer
  • Politiet når vi indhenter børneattester
  • Furesø Kommune ifm tilskudsansøgninger
  • Offentlige myndigheder, fx. SKAT og ATP i forbindelse med løn  
  • Sponsorer

 

OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du er medlem af VB og op til 1 år efter kalenderåret for din udmeldelse af klubben. Dette gøres af praktiske og administrative hensyn.

Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare oplysninger længere, vil vi opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål.

Personoplysninger, som fremgår af bilag til VB’s regnskab, vil blive opbevaret i de sidste 5 afsluttede regnskabsår samt indeværende regnskabsår. Det gælder også for lønbilag vedrørende klubbens ansatte.

 

DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. For at tilbagekalde dit eventuelle samtykke kan du sende en mail til VB’s administration på kontor@badminton-vb.dk
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, fx Datatilsynet.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os ved at sende en mail til VB’s administration på kontor@badminton-vb.dk.

 

REVIDERING AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, hvorpå vi behandler persondata.

Vedtaget førte gang: 25. maj 2018
Sidst opdateret 21. oktober 2019

Sidst opdateret: 25. maj 2018